Banner

Chăn nuôi bò sữa

Sau khi có Quyết định 167/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 26/10/2001về một số giải pháp và chính sách phát triển bò sữa Việt Nam thời kỳ 2001-2010 phong trào phát triển bò sữa của nước ta đã bước vào một giai đoạn mới.

Sau khi có Quyết định 167/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 26/10/2001về một số giải pháp và chính sách phát triển bò sữa Việt Nam thời kỳ 2001-2010 phong trào phát triển bò sữa của nước ta đã bước vào một giai đoạn mới, tổng đàn bò sữa hàng năm tăng nhanh với tốc độ tăng bình quân giai đoạn 2001-2005 đạt 24,93 %/năm.

Năm 2001 cả nước mới có 41.241 con bò sữa, năm 2002 tăng lên 55.848 con, tăng trưởng so với năm trước đạt 35.42 %; năm 2003 có 79.243 con có mức tăng trưởng cao nhất giai đoạn 2001-2005 là 41,89 %. Năm 2004, đàn bò sữa phát triển chậm lại có 95.794 con, nguyên nhân do trình độ kỹ thuật chăn nuôi còn thấp, giá thu mua sữa chưa phù hợp, trong khi đó giá thức ăn tinh và các dịch vụ khác tăng cao nên hiệu quả chăn nuôi bò sữa không cao. Năm 2005, đàn bò sữa có 104.120 con, tăng trưởng so với năm trước chỉ đạt 9,47 %. Trong giai đoạn 2001-2005, tốc độ tăng trưởng của bò sữa ở các tỉnh miền Bắc đạt 43,7 %/năm, các tỉnh miền Nam là 22,05 % /năm.