Banner

Một số đặc điểm sinh học và khả năng sản xuất của một số nhóm bò lai hướng thịt tại huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh

Phạm Văn Quyến, Giang Vi Sal, Bùi Ngọc Hùng, Nguyễn Văn Tiến, Nguyễn Ngọc Hải, Trần Văn Phong, Huỳnh Văn Thảo, Trầm Thanh Hải

1Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Chăn nuôi Gia súc lớn – Phân viện Chăn nuôi Nam Bộ

Địa chỉ: Xã Lai Hưng, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương

TÓM TẮT

       Nghiên cứu được tiến hành tại các hộ nông dân và trang trại ở huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh từ tháng 11 năm 2015 đến tháng 11 năm 2017 để xác định khả năng sản xuất của một số nhóm bò lai hướng thịtKết quả cho thấy bò lai Red Angus x Lai Sind, Droughtmaster x Lai Sind và Red Brahman x Lai Sind có khả năng sinh trưởng phát triển tốt trong điều kiện chăn nuôi và khí hậu tại Trà Cú, Trà Vinh thể hiện qua các đặc điểm: Các chỉ tiêu sinh lý đều nằm trong phạm vi sinh lý bình thường; tỷ lệ nhiễm ve, tỷ lệ mắc một số bệnh thường gặp và tỷ lệ loại thải thấp; tỷ lệ nuôi sống bê cao: Từ 92,86 đến 96,55% giai đoạn từ sơ sinh đến 12 tháng tuổi; tốc độ sinh trưởng cao hơn bò lai Sind và đạt khối lượng 254,63 kg đối với con lai Red Angus x Lai Sind; 244,31 kg đối với con lai Droughtmaster x Lai Sind và 197,29 đối với con lai Red Brahman x Lai Sind lúc 12 tháng tuổi. Tăng trọng bình quân giai đoạn sơ sinh đến 12 tháng tuổi đạt 640,54 gam/ngày đối với con lai Red Angus x Lai Sind; 619,04 gam/ngày đối với con lai Droughtmaster x Lai Sind và 492,02 gam/ngày đối với  con lai Red Brahman x Lai Sind.

 


Tạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi, Số 104, tháng 10/2019.