Banner

Cơ cấu tổ chức

I. Ban giám đốc

           Giám đốc: ThS. Đậu Vă Hải. ĐT:0918.088.570. Email: hai.dauvan70@gmail.com

           Phó giám đốc: ThS. Hoàng Thị Ngân. ĐT: 0903.050.013. Email: hoangnganrrtc@yahoo.com

           Phó giám đốc: ThS. Nguyễn Văn Tiến. ĐT: 0906.883.780. Email: nguyenvantienrrtc@yahoo.com.vn

II. Các phòng chức năng

1. Phòng nghiệp vụ tổng hợp

           Trưởng phòng: Cử nhân: Lê Thị Nguyệt (Kiêm kế toán trưởng Trung tâm). ĐT: 0919.224.602. Email: nguyetrrtc@yahoo.com

           Phó phòng: Cử nhân: Vũ Thanh Sơn. ĐT: 0974.866.679. Email: thanhson1610@gmail.com

2. Trại thực nghiệm chăn nuôi

           Trưởng trại chăn nuôi: ThS Nguyễn Thị Thủy. ĐT.0974.628.979. Email:nguyenthuycnty@gmail.com

3. Trạm thực nghiệm sản xuất cây thức ăn chăn nuôi

           Phó giám đốc: ThS. Nguyễn Văn Tiến kiêm Trạm trưởng.