Banner
Viện KHKTNN Miền Nam Trung tâm NCHLCN Gia súc lớn Số:    ĐT_TTGSL V/v: Tổ chức lớp “Kỹ thuật viên Gieo tinh nhân tạo trâu bò”   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc     Bình Dương, ...
VIỆN KHOA HỌC KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP MIỀN NAM TRUNG TAÂM NGHIEÂN CÖÙU VAØ HUAÁN LUYEÄN CHAÊN NUOÂI GIA SUÙC LÔÙN (RRTC)     Thö ngoû   Kính gởi: Quí cơ quan, đơn vị và cá nhân   Trung tâm Nghiên cứu và Huấn luyện Chăn nuôi Gia súc lớn (RRTC) xin chân thành cám ơn sự giúp đỡ, hợp tác hết sức ...
VIỆN KHOA HỌC KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP MIỀN NAM TRUNG TAÂM NGHIEÂN CÖÙU VAØ HUAÁN LUYEÄN CHAÊN NUOÂI GIA SUÙC LÔÙN (RRTC)   CHƯƠNG TRÌNH CÁC KHÓA HỌC NĂM 2013   I.                   GIEO TINH NHÂN TẠO CƠ BẢN (thời gian: 24 ngày) Stt ...
Kính göûi: Caùc ñôn vò vaø caù nhaân Theo keá hoaïch ñaøo taïo naêm 2012, Trung taâm Nghieân cöùu vaø Huaán luyeän Chaên nuoâi Gia suùc lôùn (RRTC) seõ toå chöùc khoaù huaán luyeän “Kyõ thuaät vieân Gieo tinh nhaân taïo traâu, boø ”. -       ...
  Kính gửi:  Các đơn vị và cá nhân Theo kế hoạch đào tạo 2012, Trung tâm Nghiên cứu và Huấn luyện Chăn nuôi Gia súc lớn (RRTC) sẽ tổ chức khóa huấn luyện “Kỹ thuật viên gieo tinh nhân tạo trâu, bò”. -       Thời gian dự kiến: 04 tuần, từ 16/7/2012 đến 13/8/2012 -       Địa điểm: Trung tâm ...
        Kính gửi:  Các đơn vị và cá nhân Theo keá hoaïch ñaøo taïo naêm 2012, Trung taâm Nghieân cöùu vaø Huaán luyeän Chaên nuoâi Gia suùc lôùn (RRTC) seõ toå chöùc khoaù huaán luyeän “Kyõ thuaät vieân Gieo tinh ...
Trang:1 2 3 4 5