Banner

Chức năng nhiệm vụ

 Chức năng-Nhiệm vụ

- Nghiên cứu thực nghiệm và chuyển giao công nghệ về gia sức lớn (động vật nhai lại), cây thức ăn và đồng cỏ;

- Giữ và nhân giống thuần, giống nhập và giống lai gia sức lớn;

- Huấn luyện kỹ thuật viên và nông dân về kỹ thuật chăn nuôi gia súc lớn, đồng cỏ;

- Xây dựng mô hình, chuyển giao công nghệ.

- Sản xuất và cung cấp giống con gia súc lớn, giống cỏ phục vụ cho các thành phần kinh tế.  

Khả năng hợp tác :

Hợp tác với tất cả các cá nhân, đơn vị trong và ngoài nước trên các lĩnh vực chăn nuôi gia súc lớn (trâu, bò, dê và phát triển đồng cỏ) như: nghiên cứu khoa học, tư vấn, chuyển giao tiến bộ kĩ thuật sản xuất (xây dựng dự án, trực tiếp tham gia và cung cấp một số giống gia súc và giống cỏ năng suất chất lượng cao) và đào tạo huấn luyện kĩ thuật viên về các lĩnh vực trên.

Trung tâm mong muốn hợp tác với tất cả các tổ chức và cá nhân trong  và ngoài nước